Language selection

English (United Kingdom)

СЕМИНАРИ В ЛОЗЕНЕЦ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

С    Е    М    И    Н    А    Р    И

в Лозенец

през септември 2012г.

 

 

Софийски адвокатски съвет обявява на всички адвокати, членове на САК, че организира следните семинари през месец септември 2012г. в „Почивна база – Лозенец” в село Лозенец, община Царево, Бургаска област:

 

1/ Семинар за периода 14 септември (петък) – 16 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът ще бъде обособен основно за групата колеги, които са участвували в първите семинари на „Почивна база – Лозенец” през 1980-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара ще бъдат поканени своевременно чрез ръководството си колеги от Бургаската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 13 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

2/ Семинар за периода 21 септември (петък) – 23 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен основно за млади адвокати, колеги от САК, с оглед необходимостта от подпомагане на тази категория колеги при техните начални стъпки в адвокатската професия и по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара е поканена група адвокати от Варненската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 20 септември 2012г. – четвъртък.

Очаквайте и следете на сайта за допълнителна информация!

 

За семинара са определени следните теми и лектори:

 

21 септември 2012 г.:

„ТИПИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ (КЗПЧОС) И НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНОПРАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЯХ”

Лектор : адв. Михаил Екимджиев от Пловдивска адвокатска колегия

22 септември 2012 г.:

„Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), като средства за защита срещу нарушенията на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и на правата на Европейския съюз (ЕС)”

Лектори : адв. Катина Бончева и адв. Гинка Черничерска – адвокати от Пловдивска адвокатска колегия

23 септември 2012 г.:

„ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА С КЛИЕНТИ В АДВОКАТСКАТА КАНТОРА”

 

 

3/ Семинар за периода 28 септември (петък) – 30 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен за групата колеги, които са участвували в семинарите на „Почивна база – Лозенец” през 1990-те и през 2000-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 27 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

 

 

АКТУАЛНО!

„НА ЗАЕМ“ от ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

СТАНОВИЩЕ на ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ по чл. 122, ал. 1, т. 11, предл. 1 от Закона за адвокатурата

относно:

ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, внесен в 43-тото Народно събрание на 23.01.2015 г. от група народни представители

 

            Уважаеми колеги, поради непреходността на съображенията в горецитираното Становище, тяхната уникална компактност и изящен правен стил, си позволяваме да „препечатаме“ и да публикуваме „на заем“ от сайта на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) горното становище, което дава конкретните аргументи „ЗА“ срещу масово тиражираните и необосновани лъжи против Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (ЗИДЗА).

            В този смисъл публикуването още веднъж на Становището в нашия сайт е и израз на нашето признание към колегите юристи, адвокати и преподаватели, конкретно изготвили това становище, одобрено и прието от ВАдвС.

Този законопроект е далеч от радикалните промени, които предлагаше и предлага в своите форуми нашата Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ като модерна проевропейска законова рамка на нашата любима адвокатска професия.

Въпреки че ЗИДЗА не е на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ и за да „тръгне“ промяната в Българската адвокатура, ние се солидаризирахме с Висшия адвокатски съвет, със Софийския адвокатски съвет, с Адвокатските съвети на Благоевградската адвокатска колегия, на Старозагорската адвокатска колегия и на всички останали адвокатски колегии от България, които през 2013г. изработиха този консенсусен законопроект по инициатива изцяло „от долу“ – т.е. – от адвокатите.

Нека припомним още веднъж уникалната за българската нова действителност история на инициирането и създаването на ЗИДЗА. В протежение на почти цялата 2013г. ЗИДЗА бе иницииран, подкрепен и усърдно отработен в две работни съвещания, в повече от 10 работни групи по Апелативни райони на съдилищата, чрез повече от 50 заседания на „Работната група“ към ВАдвС, в 2 Национални конференции и в безброй обсъждания, вкл. и с адвокатските организации, наши посестрими в партньорските ни Европейски адвокатури и в Международния съюз на адвокатите (UIA). Чрез 17 Извънредни Общи събрания по адвокатските колегии, чрез Регионалната конференция за Софийски апелативен район, организирана в СЮБ от Софийски адвокатски съвет и чрез множество мнения, изразени и изпратени по Интернет, участие в дискусията по законопроекта на практика взеха представители на над 12 000 български адвокати. Такава публична дискусия, конкретна работа и подкрепа на законодателната инициатива на вътрешно-устройствен закон за която и да е друга професия за последните 25 години у нас не бе провеждана нито по време, нито по мащаб!

            Не на последно място в т.нар. обединена „Работна група“ по законопроекта активно участие взеха, като дадоха европейската експертиза на ЗИДЗА и наши колеги, които са едновременно с това и хабилитирани юристи-преподаватели от ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, вкл. и специалисти по Европейско право.

            ДА прочетем повече ТУК: