Language selection

English (United Kingdom)

СЕМИНАРИ В ЛОЗЕНЕЦ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

С    Е    М    И    Н    А    Р    И

в Лозенец

през септември 2012г.

 

 

Софийски адвокатски съвет обявява на всички адвокати, членове на САК, че организира следните семинари през месец септември 2012г. в „Почивна база – Лозенец” в село Лозенец, община Царево, Бургаска област:

 

1/ Семинар за периода 14 септември (петък) – 16 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът ще бъде обособен основно за групата колеги, които са участвували в първите семинари на „Почивна база – Лозенец” през 1980-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара ще бъдат поканени своевременно чрез ръководството си колеги от Бургаската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 13 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

2/ Семинар за периода 21 септември (петък) – 23 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен основно за млади адвокати, колеги от САК, с оглед необходимостта от подпомагане на тази категория колеги при техните начални стъпки в адвокатската професия и по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара е поканена група адвокати от Варненската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 20 септември 2012г. – четвъртък.

Очаквайте и следете на сайта за допълнителна информация!

 

За семинара са определени следните теми и лектори:

 

21 септември 2012 г.:

„ТИПИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ (КЗПЧОС) И НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНОПРАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЯХ”

Лектор : адв. Михаил Екимджиев от Пловдивска адвокатска колегия

22 септември 2012 г.:

„Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), като средства за защита срещу нарушенията на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и на правата на Европейския съюз (ЕС)”

Лектори : адв. Катина Бончева и адв. Гинка Черничерска – адвокати от Пловдивска адвокатска колегия

23 септември 2012 г.:

„ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА С КЛИЕНТИ В АДВОКАТСКАТА КАНТОРА”

 

 

3/ Семинар за периода 28 септември (петък) – 30 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен за групата колеги, които са участвували в семинарите на „Почивна база – Лозенец” през 1990-те и през 2000-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 27 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

 

 

АКТУАЛНО!

ВКС - ГОСПОДАРЯТ НА ИЗБОРИТЕ В АДВОКАТУРАТА?

Р Е Ш Е Н И Е
№ 271
гр.С., 05.11.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на тринадесети октомври през две хиляди и петнадесета година, в състав:
П.: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева
при участието на секретаря Анжела Богданова, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.3796 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.7 от Закона за адвокатурата /ЗА/.
Образувано е по жалба на адв.В. Н. Г. срещу решение №.1094/20.02.15г. на Висш Адвокатски съвет - с което жалбата му срещу решението на избирателната комисия за избор на органи на С. адвокатска колегия от 1.02.15 е оставена без разглеждане. Моли се за отмяната му като незаконосъобразно.
Ответната страна Висш адвокатски съвет оспорва жалбата.
Жалбата е подадена в срок, срещу подлежащ на обжалване акт и от легитимирано да обжалва лице - поради което е процесуално допустима.
За да се произнесе по основателността й, Върховният касационен съд на Република България взе предвид следното:
С жалба вх.№.1264/9.02.15 на САК /съответно вх.№.356/11.02.15 на Висш адвокатски съвет/ адв. В. Г. е обжалвал избора на органи на Софийска адвокатска колегия, проведен на 1.02.15. Няма спор, че той не е бил кандидат за член на избраните органи.
С решение по протокол №.33/20.02.15г. на Висшия адвокатски съвет жалбата му е била оставена без разглеждане. Изложени са мотиви, че за жалбоподателя липсва правен интерес да атакува избора, тъй като не е бил сред кандидатите за членове на избраните органи. Със същото решение обжалваният от него избор е бил отменен по жалби на други адвокати - които са били преценени като допустими и основателни.
При така изложените фактически обстоятелства, обжалваното решение на Висшия адвокатски съвет е правилно и законосъобразно.
За жалбоподателя не е налице правен интерес да обжалва атакувания избор. Съгласно чл.7 от Закона на адвокатурата решенията на Висшия адвокатски съвет подлежат на съдебен контрол по реда на чл.7 ал.5-ал.7 ЗА само в изрично посочените в закона случаи и от легитимираните лица. Разпоредбата на чл.106 ал.4 ЗА изрично предвижда, че решенията на избирателната комисия, с които се обявява резултатът от избора за органи на адвокатската колегия, подлежат на обжалване по реда на чл.7 ЗА – т.е. по предвидената в същия процедура. В чл.7 ал.5 ЗА е посочено кои лица могат да обжалват решенията на Висшия адвокатски съвет – това са кандидатът и Висшия контролен съвет. В случая решението за избор на органи на адвокатската колегия може да се обжалва от всеки от кандидатите за органи на колегията и от Висшия контролен съвет. Жалбоподателят не е бил кандидат за горепосочените органи. При това положение той не е легитимиран да го обжалва пред Висшия адвокатски съвет.
Отделно от изложеното, атакуваното от адв.Г. решение вече е отменено от Висшия адвокатски съвет. Поради това, дори и да бе допустима, жалбата му би била без предмет.
Предвид всичко изложено по-горе, жалбата на адв. В. Г. е неоснователна и атакуваното с нея решение №.1094/20.02.15г. на Висш Адвокатски съвет следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, ВКС, ІІІ ГО,

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение №.1094/20.02.15г. на Висш Адвокатски съвет, с което жалба вх.№.1264/9.02.15 на адвокат В. Г. срещу решението на избирателната комисия за избор на органи на С. адвокатска колегия от 1.02.15 е оставена без разглеждане.

Решението е окончателно.

П.: ЧЛЕНОВЕ: