Sélection de la langue

French (Fr)

ПРОЕКТ за ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград, п.к. 2700                    тел. /факс 073 /884494

ул. „Полковник Димов” 1 E-mail: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.  

  

Изх. № 146/26.03.2013 г.

До

АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ гр.Благоевград, относно

Изменения на Закона за адвокатурата, които да се

Обсъдят на работната среща на Адвокатските съвети

Насрочена за 29-30 .03. 2013 г. в гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

С оглед на обявения дневен ред на организираната работна среща на адвокатските колегии от страната, насрочена за 30.03.2013 г.

Адвокатски съвет гр. Благоевград предоставя на Вашето внимание следните предложения за изменение на текстове от ЗА, с които се цели подобряване работата на органите на адвокатурата, засилване на тяхната финансова и оперативна самостоятелност, изменение на техните правомощия, насочени към защита авторитета и достойнството на адвокатите в страната.

Предложенията за изменения са следните :

І. В чл. 4, ал.1 т.4 да отпадне текста” освен в случаите на чл. 6 ал.3”

ІІ. Чл. 6, ал.3 да отпадне изцяло;

ІІІ. В чл. 9, ал. 1, изречение 1  да отпаднат думите „и лицата по чл. 6 ал. 3”

ІV. В чл. 22 да се добави нова т.6 със следното съдържание:  т. 6 „При трайна обективна невъзможност да се упражнява професията„;

V. В чл. 23, ал. 2, след точката се поставя запетая и де добавя израза „подадено в 6-месечен срок”;

VІ. В чл. 24 предлагаме да се конкретизират отделните видове дейности, които могат да се извършват само от адвокати;

VІІ. В чл. 25, ал. 1 да се допълни след думата пълномощно с израза „по образец ,издаден и утвърден от ВАС или от съответната адвокатска колегия„;

VІІІ. Чл. 29 ал.3 изречение последно да гласи „Ръководителят е длъжен под риск от налагане на санкция в 7-дневен срок да посочи представител.

ІХ. В чл. 32  да се добави нова ал.2, със следното съдържание ”Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз в кръга на работата си има право след съответната регистрация и утвърждаване на регистри да удостоверява подписи  върху частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, да удостоверяват подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите , както и верността на преписи и извлечение от документи  и книжа по ред, определен в Наредба”.

Х. В чл. 42 относно рекламата предлагаме да се конкретизират тези текстове на самата среща

ХІ. В чл. 49, ал.1 да отпаднат думите „и към Висшия адвокатски съвет”;

ХІІ. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание: „Адвокатът е длъжен да заплаща членски внос към Висшия адвокатски съвет по ред и условия, определени в Наредба”.

ХІІІ. Досегашната ал.2 става ал.3 като след израза  ал. 1 се добавя израза „и ал. 2”;

ХІV. В чл. 50 ал.3 да отпадне израза „Висшият адвокатски съвет може” като се замени със „Адвокатският съвет може”

ХV. В чл. 78 ал.4 изречение Второ да отпадне изцяло;

ХVІ. В чл. 81, ал.6, изр. 2 да отпадне изцяло;

ХVІІ. В чл. 81, ал.7 в изречение последно след думата събрание се поставя запетая и се добавя израза „след приключване на гласуването„

ХVІІІ. В чл. 81, ал.8 да отпадне израза „както и за делегати на общото събрание на адвокатите в страната.

ХІХ. В чл. 82 се добавя нова точка 7 със следното съдържание: „Избира представител на Адвокатската колегия за член на Висшия адвокатски съвет”

ХХ. В чл. 82, точка седем става точка 8

ХХІ. В чл. 82 се създава нова т. 9 със следното съдържание „Взема решения по всички други въпроси, включени в дневния ред  на Общото събрание”;

ХХІІ. В чл. 83, ал. 1 след израза „на Контролния съвет” се добавя израза „в случаите по чл. 95, ал. 2”;

ХХІІІ. В чл. 85 ал.1 думите „е имал право да участва” да се заменят с думата „е участвал”;

ХХІV. В чл. 85, ал.2 след думата „всеки” да се добави „участвал в гласуването”;

ХХV. В чл. 86, ал. 3 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”;

ХХVІ. В чл. 86, ал. 4 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”;

ХХVІІ. В чл. 90, т. 4 отпада изцяло, а точка 5 става точка 4;

ХХVІІІ. В чл.91, ал. 1 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”;

ХХІХ. В чл. 91, ал. 2 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”;

ХХХ. Създава се нов чл. 92а със следното съдържания:

„Заместник – председателя на Адвокатския съвет:

  1. 1. Ръководи и организира дейността на Адвокатския съвет по предоставяне на правна помощ в съотвентия район;
  2. 2. Замества Председателя при негово отсъствие;
  3. 3. Координира дейността на помощните органи на Адвокатския съвет;

ХХХІ. В чл. 93, ал. 1, изречение 1 отпада изцяло;

ХХХІІ. В чл. 93, ал. 2 думата „едномесечен” се заменя с думата „двумесечен”;

ХХХІІІ. В чл. 94, ал. 2 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”;

ХХХІV. В чл. 94, ал.34 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”;

ХХХV. Чл. 94, ал. 4 отпада изцяло;

ХХХVІ. В чл. 95, ал. 2 след израза „текущ контрол” се добавя израза „по ред, определен в Наредба”. Поставя се точка и се добавя ново изречение със следното съдържание „При констатирани същеиствени нарушения при упражняването на бюджета и стопанисването на имуществото на Адвокатската колегия, може да поиска свикване на Извънредно общо събрание по реда на чл. 83.”

ХХХVІІ. В чл. 99, ал. 1 да оптадне израза „на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната”; В същата алинея след израза „Контролен съвет” се добавя израза „и неговия Председател, а след израза „Дисциплинарен съд и неговия Председател” се добавя и израза „както и на представител на Адвокатската колегия за член на Висшия адвокатски съвет”;

ХХХVІІІ. В чл. 99, ал. 2 отпада израза „от избирателна комисия, чийто брой и състав се определя по реда на чл. 101” и се заменя с израза „с явно гласуване”;

ХХХІХ. В чл. 99, ал. 2 ал. 3 и ал. 4 предлагаме да се коментират от колегите;

ХL. В чл. 100, ал. 1 след израза „Контролен съвет” се добавя израза „и неговия Председател”;

ХLІ. В чл. В чл. 100, ал. 2 съюзът „или” се заменя със съюза „и”;

ХLІІ. В чл. 106, ал. 4 точката се премахма и се добавя израза „от адвокати, участвали в гласуването”;

ХLІІІ. В чл. 103, ал. 1, изр. 1 след израза „и за членове на органите на колегията” се добавя израза „както и за представител на Адвокатската колегия за член на Висшия адвокатски съвет”

ХLІV. В чл. 108, ал. 1, изречение 2 израза „преди закриване на редовното общо събрание” се заменя с израза „споканата за свикване на Общото събрание”;

ХLV. В чл. 108, ал. 2 след израза „за Председател на Адвокатския съвет” се поставя запетая и се добавя израза „за Председател на Контролния съвет”, а след израза „за Председател на Дисциплинарния съд” се добавя израза „за представител на Адвокатската колегия за член на Висшия адвокатски съвет”;

ХLVІ. В чл. 113 сегашния текст става алинея 1 и в нея се добавя нова точка 2 със следното съдържание: „Приема бюджета на Висшия адвокатски съвет за следващата финансова година”.

ХLVІІ. Досегашната точка 2 става точка 3 и тя придобива следната редакция „Избира Председател, двама Заместник – председатели и Главен секретар на Висшия адвокатски съвет, Председател и членове на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд”;

ХLVІІІ. Създава се нова точка 4 със следното съдържание „Взема решения по всички други въпроси, поставени за обсъждане и решаване от Общото събрание на адвокатите от страната”;

ХLІХ. Създава се нова алинея 2 със следното съдържение: „В случай, че Общото събрание на адвокатите от страна не приеме отчета на Висшия адвокатски съвет, доклада на Висшия контролен съвет, отчета на Висшия дисциплинарен съд, се прекратя предсрочно мадата на съответния орган и се провежда нов избор по правилата за провеждане на редовен избор”;

L. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание: „Избаниният по реда на алинея 2 орган, довършва мандата на органа, чийто правомощия са предсрочно прекратени”;

LІ. Съдава се нова алинея 4 със следното съдържание: „Решенията на Общото събрание на адвокатите от страната са задължителни за изпълнение от Висшите органи на адвокатурата”.

LІІ. Чл. 114, ал. 1 се изменя и добива следното съдържание: „Доколкото в този раздел не е предвидено друго, изборът на Председател, двама Заместник – председатели и Главен секретар на Висшия адвокатски съвет, както и на членове и Председател на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд се извършва от общото събрание на адвокатите от страната по правилата, предвидени за избор на органи на адвокатската колегия”;

LІІІ. В чл. 114, ал. 2 цифрата „4” се заменя с цифрата „3”;

LІV. Чл. 114, ал. 3 се изменя и придобива следното съдържание: „Предложенията за кандидатите за членове на съответните органи, включително за Председател, Заместник- председатели и Главен секретар на Висшия адвокатски съвет и са Председател на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд, трябва да бъдат направени във Висшия адвокатски съвет в 30-дневен срок преди датата на общото събрание.”

LV. В чл. 118, ал. 1 израза „от петнадесет членове и десет резервни членове” се заменя с израза „от тридесет и един членове, от които по един представител на всяка една адвокатска колегия, избран по реда на чл. 82, т. 7 и от Председателя, двама Заместник – председателите и Главния секретар, избрани от Общото събрание на адвокатите от страната.”;

LVІ. Чл. 118, ал. 2 отпада изцяло;

LVІІ. Алинея 3 на чл. 118 става алинея 2;

LVІІІ. Алинея 4 на чл. 118, става алинея 3 и израза „от резервния член, получин най – много гласове при избора”, се заменя с израза „от избрания от съответната колегия член”

LІХ. Чл. 119, ал. 1 отпада изцяло;

LХ. Чл. 119, ал. 2 става алинея единствена;

LХІ. В чл. 122, ал. 1 се създава нова точка 2 със следното съдържание: „Следи за изпълнението на бюджета на Висшия адвокатски съвет, приет от общото събрание на адвокатите от страната”;

LХІІ. В чл. 122, ал. 1, точки 2 до 14 се променят на точки от 3 до 15;

LХІІІ. В чл. 122, променената т. 7  израза „образци на протоколите” се заменя с израза „изборни книжа и методически указания за провеждането им”;

LХІV. В чл. 122, ал. 1, се създава нова точка 16 със следното съдържание: „Изпълнява решенията на Общото събрание на адвокатите от страната”;

LХV. Чл. 123, ал. 1, т. 5 отпада, а сегашна точка 6 става точка 5;

LХVІ. Създава се нов чл. 123а, със следното съдържание:

„Заместник – председателите на Висшия адвокатски съвет:

  1. 1. Координират дейността на помощните органи на съвета;
  2. 2. Заместват Председателя при отсъствие, по старшинство, определено от продължителността на адвокатския им стаж.”;

LХVІІ. В чл. 125, ал. 2 израза „една година” се заменя с израза „шест месеца” и думата „смърт” се добавя израза „както и при предсрочно прекратяване на мандата по редана чл. 113, ал. 3.”;

LХVІІІ. В чл. 126, ал. 1, изр. 1 след израза „петима членове”, се добавя израза „в това число и Председателя”;

LХVІХ. Чл. 126, ал. 2 отпада изцяло.

LХХ. В чл. 146 цифрата „15” да се замени с израза „не по – малко от 5 години след изтърпяване на дисциплинарното наказание”;

LХХІ. Предлагаме да се помисли за процедурата за провеждане на дисциплинарното производство срещу членовете на висшите органи на адвокатурата;

LХХІІ. Предлагаме да се предвиди глава ХV с наименование „Административно – наказателни разпоредби” в която да се предвиди възможността за налагане на администартивни наказания на лицата, които извършват адвокатска дейност без да имат право на това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ

СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

АДВОКАТ ЕМИЛ ЯДКОВ

 

АКТУАЛНО!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

DSC3264

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ благодари сърдечно на всички свои членове и симпатизанти, подкрепили нашите кандидати на първия тур на изборите на 30 и 31 януари 2016г. за делегати и за органи на Софийска адвокатска колегия!
Декларираме, че няма да Ви предадем, приятели! Ще защитим любовта си към адвокатската професия и ще продължим да се борим за правата и свободите на адвокатите, както винаги сме го правили досега!
Въпреки настоятелните запитвания от представители на двете други групи, участвали в изборите, държим публично, а не тайно, както ни се предлага, да заявим, така че да стане ясно на всички адвокати:

НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ЕДИНСТВЕНО НАШИТЕ КАНДИДАТИ на балотажа в неделя 7 февруари 2016г.! Колеги от тези две групи, ако Вие желаете – подкрепете се помежду си, знаем, че отдавна сте готови за това, предстои да го покажете и на адвокатската общност, можете да го направите открито или скрито!
От своя страна, каним всички столични адвокати да подкрепят оригиналните носители на промяната в адвокатурата, за да получат ефективна закрила на професионалните си интереси! Когато друга адвокатска структура се докаже с поне половината от направените от нас реформи, когато събере и запази поне наполовина размера и високото качество на нашия членски състав и най-вече – когато демонстрира чрез публично регистрирани свои действия морал в администрирането и ръководенето на адвокатските дела, ние ще я потърсим първи за сътрудничество и адвокатската общност ще разбере за това незабавно, бъдете сигурни!

Уважаеми колеги, резултатите от изборите са пред Вашите очи, но нека бъдат и във Вашите умове и във Вашите души! Гласувайте с горещо сърце и с хладен ум, Вашият глас е важен за Софийската и за Българската адвокатура!
НИЩО НЕ Е ПРЕДРЕШЕНО И НИКОЙ НЕ Е ИЗБРАН в органите на Софийската адвокатска колегия – така казва в решенията си Избирателната комисия, вярвайте й!
Затова – каним Ви да дойдете масово на изборите в неделя 7 февруари 2016г., за ДА ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО тези, на които вярваме, че ще защитят правата на адвокатите и интересите на адвокатската професия във все по-сложното време, в което живеем.
ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ КАНДИДАТИ, защото ТЕ СА ОРИГИНАЛА и ЗНАЯТ КАК ДА ГО ПРАВЯТ – те успешно защитиха името си на променящи Българската адвокатура!


02.02.2016г.
София
Управителен съвет на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“
Обединение „Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие“