Избор на език

Bulgarian (Български)

Асоциация„Адвокати ЗА Промяна”(ААП) е неправителствена организация на практикуващи български адвокати и представлява сдружение с нестопанска цел, регистрирано по фирмено дело № 827 по описа на 4-ти състав на Софийски градски съд, фирмено отделение за 2010 г. на 20 януари 2011 г.

Основните цели на сдружението и средствата за тяхното постигане са определени в приетия в края на 2010 г. от учредителите Устав на ААП.

Членовете на сдружението имат конкретни предложения и проекти за промяна, подробно изброени в тяхната Програма за развитие и управление на Софийската адвокатска колегия (САК).

Публична защита на правата и достойнството на българските адвокати, издигане и поддържане на висок авторитет на адвокатската професия, активно ангажиране на редовите адвокати с делата на адвокатурата, подпомагане на адвокати, изпитващи материални затруднения и съдействие на адвокати, спрямо, които се упражняват неоснователно принудителни мерки са сред целите на асоциацията.

Важни акценти в дейността на организацията са рязкото повишаване на професионалната квалификация на адвокатите, особено в областта на европейското съюзно право и актуалните въпроси на европейската интеграция на новите страни-членки. Прозрачността в действията и демократизирането на ръководните органи на адвокатурата в България, както и налагане на добри европейски практики ще се преследват като цели в следващите три-пет години.

„Адвокати ЗА Промяна” си поставя за цел и осъществяването на контакти със сродни български и международни организации и адвокатски колегии и участие в национални и международни събития, свързани с повишаване квалификацията и европейския престиж на българските адвокати.

Нуждата от подобна организация възниква, когато една значителна част от адвокатите в София осъзнават, че престижа на адвокатската професия рязко запада вследствие на обективни и радикални промени в обществения живот, поради изключителната нормативна динамика, свързана с присъединяването на страната към Европейския съюз и не на последно място заради множество субективни грешки и безвъзвратни пропуски в дейността на действуващото ръководство на САК и на Висшия адвокатски съвет (ВАС) в България в периода 2002г.-2012г.

Катализираща роля играят неоправданото разточителство в харченето на обществени средства от тогавашното ръководство, както и отказа му да съобрази управленското си поведение в същия период от 2002 - 2012г. Грубият стил на водене на заседанията на Общото събрание на САК и абсолютната непрозрачност на вземане на важни решения на Съвета на САК, както и липсата на модерност и демостративната безотговорност към съдбата на софийските адвокати допълват тъжната картина на действителността при вземането на решение за учредяване на подобна организация на адвокатите в края на 2010г.

След множество дискусии по кафенета и кантори, провокирани от поредните силови действия на старото ръководство на колегията, довели до обявяване за незаконосъобразни на редовните избори за ново ръководство в края на януари 2010 г., група адвокати от САК решават да започнат промени в целите, стила и методите на ръководство на най-голямата адвокатска колегия, обхващаща половината от всички адвокати в страната, надявайки се да скъсат с тоталитарните навици и остарялото мислене на дотогавашното ръководство и да качат адвокатската професия на европейска магистрала на развитие.

За Председател е избран адвокат Марио Топчийски, за Заместник председател е избран адвокат Христо Христов, а за Секретар е избран адвокат Ивайло Данов.

Безспорният първоначален обединител на адвокатите-реформатори е изключително опитния адвокат Владимир Дончев.

След успешните за Асоциацията избори в началото на 2012г. от 06 март 2012г. в новия състав на Софийски адвокатски съвет вече 11 от 15-те редовни членове са от листата на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна”. Подобни са промените и в Контролния съвет и в Дисциплинарния съд на САК.

През лятото на 2012г. Асоциация „Адвокати ЗА Промяна” успява да убеди със сериозни правни аргументи Върховния касационен съд да възстанови правата на Софийска адвокатска колегия да участва в работата на Общото събрание на адвокатите от страната след като през пролетта на същата година 5000 адвокати от САК са изхвърлени от участие в Общото събрание от дотогавашното ръководство начело с адв. Д. Доковска.

Към 10 май 2013г., когато се конституира Висшия адвокатски съвет, реалността е, че 8 от 15-те редовни членове са излъчени благодарение на гласовете на подкрепящите Асоциация „Адвокати ЗА Промяна” адвокати от цяла България вече.

Впоследствие 6 от избраните остават на позициите на реформаторите, променящи Българската адвокатура, макар и в опозиция.

На 25 ноември 2013г. за Председател единодушно е преизбран за нов 3-годишен период адвокат Марио Топчийски, извел успешно Асоциацията 7 пъти в избори (вкл. в балотажи и извънредни избори), за Заместник председател е избрана адвокат Валентина Адиркова (един от учредителите на Асоциацията), а за Секретар е избран адвокат Владислав Янев (успешно намалил с над 50 пъти броя на дисциплинарните дела за просрочени вноски от адвокати в новия състав на САС, встъпил от 06 март 2012г.).

 

 

Адрес: ул. "Цар Асен" № 2 „Б”                                                                     Регион: BG41 – Югозападен

Пощенски код: BG-1000                                                                                  Телефон/факс/тел.секретар: +359 2 980-80-17

Град: София

Държава:БЪЛГАРИЯ                                                                                     Уеб сайт: http://www.lаwyers4changes.eu

 

 

АКТУАЛНО!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

DSC3264

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ благодари сърдечно на всички свои членове и симпатизанти, подкрепили нашите кандидати на първия тур на изборите на 30 и 31 януари 2016г. за делегати и за органи на Софийска адвокатска колегия!
Декларираме, че няма да Ви предадем, приятели! Ще защитим любовта си към адвокатската професия и ще продължим да се борим за правата и свободите на адвокатите, както винаги сме го правили досега!
Въпреки настоятелните запитвания от представители на двете други групи, участвали в изборите, държим публично, а не тайно, както ни се предлага, да заявим, така че да стане ясно на всички адвокати:

НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ЕДИНСТВЕНО НАШИТЕ КАНДИДАТИ на балотажа в неделя 7 февруари 2016г.! Колеги от тези две групи, ако Вие желаете – подкрепете се помежду си, знаем, че отдавна сте готови за това, предстои да го покажете и на адвокатската общност, можете да го направите открито или скрито!
От своя страна, каним всички столични адвокати да подкрепят оригиналните носители на промяната в адвокатурата, за да получат ефективна закрила на професионалните си интереси! Когато друга адвокатска структура се докаже с поне половината от направените от нас реформи, когато събере и запази поне наполовина размера и високото качество на нашия членски състав и най-вече – когато демонстрира чрез публично регистрирани свои действия морал в администрирането и ръководенето на адвокатските дела, ние ще я потърсим първи за сътрудничество и адвокатската общност ще разбере за това незабавно, бъдете сигурни!

Уважаеми колеги, резултатите от изборите са пред Вашите очи, но нека бъдат и във Вашите умове и във Вашите души! Гласувайте с горещо сърце и с хладен ум, Вашият глас е важен за Софийската и за Българската адвокатура!
НИЩО НЕ Е ПРЕДРЕШЕНО И НИКОЙ НЕ Е ИЗБРАН в органите на Софийската адвокатска колегия – така казва в решенията си Избирателната комисия, вярвайте й!
Затова – каним Ви да дойдете масово на изборите в неделя 7 февруари 2016г., за ДА ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО тези, на които вярваме, че ще защитят правата на адвокатите и интересите на адвокатската професия във все по-сложното време, в което живеем.
ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ КАНДИДАТИ, защото ТЕ СА ОРИГИНАЛА и ЗНАЯТ КАК ДА ГО ПРАВЯТ – те успешно защитиха името си на променящи Българската адвокатура!


02.02.2016г.
София
Управителен съвет на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“
Обединение „Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие“